1. Utjecaj na proizvode i distribuciju

Pod utjecajem javne diskusije na temu održivosti mijenja se i ekološka osviještenost društva. Posljedica toga je da krajnji kupac želi upravljati vlastitim doprinosom smanji- vanju emisije stakleničkih plinova, koristeći certificirane, ekološki prihvatljive proizvode

2. Javna percepcija proizvoda

Utjecaj neke organizacije u posebnoj se mjeri očituje kroz proizvode te iste organizacije, pa tako i kada je riječ o temi održivosti. Taj efekt dodatno pojačava promjena javnog mišljenja i moguće ga je iskoristiti u pozitivne svrhe (npr. influenceri), međutim, on skriva i potencijalne opasnosti

3. Utjecaji na logistiku

Nacionalni i europski klimatski ciljevi s konkretnim smjernicama i uputama za smanjenje emisija stakleničkih plinova ulaze u pojedine gospodarske sektore. Izdavanje dozvola za gospodarska vozila progresivno je vezano na ograničavanje emisija štetnih plinova dok je kod proizvo- đača definirana obveza smanjenja flotne emisije CO2

4. Zakon o lancima opskrbu

Njemački zakon o lancima opskrbe obvezuje kompanije s više od 3.000 zaposlenih na interno i eksterno poštivanje načela održivosti i ljudskih prava. Time sam zakon dobiva na internacionalizaciji, pri čemu i manja poduzeća njime mogu biti obuhvaćena. O sličnoj se zakonskoj regulativi već raspravlja i na razini EU.

5. Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja

(Savezni) zakon o zaštiti klime usmjeren je provedbi Pariš- kog sporazuma o zaštiti klime i Europskog zelenog ugovo- ra na nacionalnoj razini. Sveobuhvatni cilj klimatske neu- tralnosti treba postići, prije svega, postupnim smanjenjem emisija stakleničkih plinova i podržati uz pomoć programa potpora. Na razini Europske unije, međutim, potrebno je imati u vidu i uvažiti nacionalne razlike u provedbi.

6. Oporezivanje izvora energije s visokom razinom CO2 emirija

Sve je veći broj nacionalni i europskih propisa i zakona kojima se dodatno oporezuje korištenje energije iz izvora s visokom razinom emisija CO2. U nekim se zemljama, pri- tom, zakoni primjenjuju na sve jednako, i tvrtke i privatne potrošače.

7. Ekološke zone

U okviru europskog akcijskog plana definirane su granične vrijednosti onečišćenja (posebno fine prašine). Poštivanje graničnih vrijednosti u nadležnosti je lokalnih uprava, a operativno se provodi, između ostalog, uspostavljanjem ekoloških zona (njih više od 300 u 11 europskih zemalja). Implementacija se u Njemačkoj provodi primjenom Saveznog zakona o kontroli štetnih emisija, a uskoro se očekuju nove oznake i proširenje zona.

8. Zaštita na radu

Odredbe zakona o zaštiti na radu zahtijevaju kontrolu i smanjivanje izloženosti zaposlenika finoj prašini.

9. Naknada za obnovljive izvore energije

Naknada za obnovljive izvore energije (Zakon o obnov- ljivim izvorima energije) obvezuje neprivilegirane krajnje korisnike u Njemačkoj na plaćanje naknade 6,4ct/kWh. Industrija, kao i ostale, veće kompanije koje troše velike količine energije, mogu zatražiti izuzeće od plaćanja ili smanjenje iznosa naknade

10. EU taksonomija

 Pružatelji financijskih usluga kao i kompanije bliske tržištu kapitala od 2023. obvezne su definirati i izvješćivati o stupnju održivosti (prema prometu/Capex/Opex) vezanog za vlastite poslovne aktivnosti, a na osnovu taksonomije koju je uspostavila EU, s ciljem sprječavanja „greenwas- hinga“. Odredba se odnosi na približno 50.000 kompanija s područja EU koje će se već s početkom 2023. suočiti s novim izazovom.

11. Zabrana materijala i proizvoda

Zabranjuje se upotreba neodrživih materijala i onih štetnih za okoliš. To ujedno neposredno implicira i zabranu onih proizvoda koji su od tih materijala izrađeni.

12. Zaštita krajolika

Zakon o zaštiti krajolika regulira odn. zabranjuje preko- mjernu upotrebu zemljišta. Time se, naravno, ograničava i dostupnost izvora sirovina